Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày


Thống kê theo ngày Truyền Thống cho các Thứ ba trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất03 (4 lần), 32 (4 lần), 72 (4 lần), 12 (3 lần), 42 (3 lần), 52 (3 lần), 80 (3 lần), 94 (3 lần), 97 (3 lần), 09 (2 lần), 16 (2 lần), 23 (2 lần), 24 (2 lần), 38 (2 lần), 39 (2 lần), 48 (2 lần), 49 (2 lần), 50 (2 lần), 54 (2 lần), 55 (2 lần), 63 (2 lần), 78 (2 lần), 81 (2 lần), 95 (2 lần), 96 (2 lần), 00 (1 lần), 01 (1 lần),


10 bộ số xuất hiện ít nhất02 (0 lần), 04 (0 lần), 07 (0 lần), 08 (0 lần), 11 (0 lần), 13 (0 lần), 17 (0 lần), 19 (0 lần), 20 (0 lần), 21 (0 lần),